Aktive selvhjulpne ældre skal behandles ordentligt

Af: Pia Olivia Christensen, Folketingskandidat, Det Konservative Folkeparti, Ø. Strandgade 23, 6950 Ringkøbing

Ikke uden grund føler mange selvhjulpne ældre i ejerbolig sig oversete af politikere, myndigheder og pengeinstitutter og desværre på flere områder udsat for egentlig negativ forskelsbehandling.

Almindelige jævne pensionistægtepar, der i løbet af et langt arbejdsliv har sparet op til alderdommen, mister eksempelvis op til 6-cifrede beløb i årlige tillæg til folkepensionen og adgang til sociale ydelse, hvis deres pensionsudbetalinger og en eventuel bibeskæftigelse tilsammen blot nærmer sig noget, der ligner lavindkomst.

Som bl.a. Ældresagen og flere lønmodtagerorganisationer ved flere lejligheder har peget på, begrænser dette ’samspilsproblem’ ikke blot incitamentet til pensionsopsparing, men opleves forståeligt som urimelig forskelsbehandling i forhold til pensionister, der intet har lagt til side.

Også banker og pengeinstitutter forskelsbehandler ofte +60-årige. Undertiden blot med uklar henvisning til ’retningslinjer fra Finanstilsynet’.

Trods ejerbolig med stor opsparet friværdi, sund privatøkonomi og pæn pensionsopsparing i ryggen, konfronteres pensionister således hyppigt med urimelige krav til indtægt og sikkerhedsstillelse, hvis de vil belåne friværdi. Ikke helt sjældent stilles endda kategoriske krav om diverse besparelser for at sikre urimeligt store månedlige rådighedsbeløb på budgettet, før der overhovedet kan tales om kreditmuligheder.

Særlig bekymrende i et fremtidsrettet perspektiv er imidlertid de økonomiske konsekvenser af den grønne omstilling for de pensionister, der bor i ejerbolig. De er i forvejen økonomisk hårdt ramte af nye miljøafgifter og diverse kommunale miljøtiltag som f.eks. omstilling til fjernvarmeforsyning og tilslutning til offentlig kloak. For slet ikke at tale om vindmøller i baghaven. Og den grønne omstilling vil utvivlsomt betyde, at nye økonomiske byrder af lignende karakter vil komme til i de kommende år.

Modsat yngre boligejere har de ældre imidlertid langt snævrere tidshorisonter, indtægtsmæssige råderum og kreditmuligheder til at tilpasse sig nye udgifter og risikerer derfor at havne i økonomiske og menneskelige tragedier, hvis ikke der politisk tages højde herfor.

Nogle vil muligvis indvende, at det kun kan handle om et fåtal og ekstraordinært velstillede pensionister. Det må imidlertid bygge på uvidenhed eller et politisk farvet billede af virkeligheden.

Faktum er, at en stor andel af befolkningen trods ofte beskedne husstandsindkomster gennem et langt arbejdsliv har formået at spare op til en ejerbolig. Faktisk bor 88 pct. af danske boligejere på 66 år eller derover i parcelhus. Ligeledes har en stadig større andel af ganske almindelige lønmodtagere og selvstændige i dag en arbejdsmarkedspension eller privat pensionsopsparing.

Der er derfor al mulig grund til at tage vilkårene for denne ældregruppe alvorligt fremfor at overse dem. Set med Konservative øjne skal ældre og pensionister, der kan og vil klare sig selv behandles ordentligt – ikke straffes.